ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ


គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ បរិបូរណ៍ ភីអិល​ស៊ី គឺជា​គ្រឹះស្ថាន​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជួយប្រជា​ពលរដ្ខគ្រប់​រូប​ឲ្យមាន​លំនៅដ្ឋាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​តាមរយៈការ​ផ្តល់សេវា​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដល់​ពួកគេ​ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​គ្រឹះស្ថាន​ចង់ឲ្យ​អាជីវកម្ម​ និង​ជីវភាព​របស់​អតិថិជន​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​។ ជាទូទៅ​ទស្សនៈរបស់​យើង​គឺ ​  ធ្វើឲ្យ​ជីវិត​កាន់តែប្រសើរ  ។

បេសកម្ម​

គ្រឹះស្ថានធ្វើយ៉ា​ងណា​ឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីទៅតម្រូវការ និង​ទិសដៅ​របស់ពួកគាត់ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម​ ទិញសម្ភារ:​ ប្រើ​​ប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន  មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀ​តទៅ​តាម​សមត្ថ​ភាព​នៃបា្រក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ ។
   
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.