អ្នកគ្រប់គ្រងលោក អ៊ុក តូរានី គាត់ត្រូវបានគេតែងតាំងជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូ 
ហិរញ្ញាវត្ថុ

 បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៣ លោកបានបញ្ជប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រង

ពាណិជ្ជកម្មនៃហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រ្ត នៃកម្ពុជា។ កាលពីមុនលោកបានធ្វើ

ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់(ផ្នែកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និង​ឥណទាន)របស់ធនាគារ

ឯកទេសតូម៉ាតូ ឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ លោកមានបទពិសោធប្រហែល ៦ឆ្នាំ...


លោក មាង សុវណ្ណ បានចូលបម្រើការងារនៅក្នុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី

ក្នុងតួនាទីជា នាយកនាយកដ្ឋានឥណទាននៅថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ជាមួយនឹង

បទពិសោធន៍ជាង១០ឆ្នាំ លោកធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតូនាទីជា មន្រ្តី

ឥណទាន ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន និង ជាអនុប្រធានសេវាប្រាក់កម្ចីនៃ គ្រឹះស្ថាន ហ្គីនសេន

ត្រលម៉ាយក្រីហ្វាយនែនអិលធីឌី ។ លោកបានបញ្ជប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត(MBA)...
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.