ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន
  ឥណទានប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ គឺជាឥណទាន​សម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនក្នុងគោលបំណងទៅលើការទិញជាសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន៕
  លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ឥណទាន   
 • រូបិយប័ណ្ណ       : ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ទំហំប្រាក់កម្ចី   : ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ រហូត​ដល់ ២,៥០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់  : ទាបសមរម្យ
 • រយៈពេលកម្ចី    : ចាប់ពី ០៦ខែ រហូតដល់ ២៤ ខែ
 • របៀបសង        : រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេរជារៀងរាល់ខែ 
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី
 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
 • អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ រហូតដល់ ៦០ ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់
 • មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់
 • ពុំមានជាប់បទពិរុទ្ធផ្សេងៗ 
 ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន
 • ឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ , លិខិតឆ្លងដែន​​ , សៀវភៅគ្រួសារ , សៀវភៅស្នាក់នៅ , សំបុត្រកំណើត ...។ល។) (ថតចម្លង)
 • ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត
 • ឯកសារ​ផ្សេងៗ
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.