ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត
   ឥណទានខ្នាត​តូច​បំផុត ​គឺជាឥណទាន​សម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្ម ឬ ទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ៕

  លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ឥណទាន 
 • រូបិយប័ណ្ណ         ​ :   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ទំហំប្រាក់កម្ចី     :   ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ រហូត​ដល់ ១,៥០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់   :   ទាបសមរម្យ
 • រយៈពេលកម្ចី     :   ចាប់ពី ០៦ខែ រហូតដល់ ១៨ ខែ
 • របៀបសង         :   រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេរជារៀងរាល់ខែ  
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចី
 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
 • អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ រហូតដល់ ៦០ ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅច្បាស់លាស់
 • មានមុខរបរត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់
 • មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់
 • ពុំមានជាប់បទពិរុទ្ធផ្សេងៗ 
ឯកសារដែលតម្រូវឲ្យមាន
 • ឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ , លិខិតឆ្លងដែន​​ , សៀវភៅគ្រួសារ , សៀវភៅស្នាក់នៅ , សំបុត្រកំណើត ...។ល។)(ថតចម្លង)
 • ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត
 • ឯកសារផ្សេងៗ
 • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.