slide slide slide slide slide slide

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោក លោកស្រី ដែលបានមកគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទូលយកនូវរាល់

ព័ត៌មាន
សេវាកម្ម និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលកំពុងតែបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ ។ បុគ្គលិកគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

បរិបូរណ៍ និង រងចាំបម្រើ ជូនអស់លោក លោកស្រីនូវរាល់សេវាកម្មដែលគ្រឹះស្ថាន
 យើងខ្ញុំមាននៅក្នុងម៉ោងធ្វើការ

ជានិច្ចនៅ 
ពេលលោកអ្នកមានតម្រូវការជាមួយ សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។ សូមថ្លែងអំណរគុណនូវការចាប់អារម្មណ៍

របស់ 
អស់លោក លោកស្រីជាមួយគ្រឹះស្ថានរបស់យើងខ្ញុំ ។

ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី :

អាគារ ១៩, ផ្លូវលេខ ៣៧១,ភូមិ ត្នោតជ្រុំ, សង្កាត់ បឹងទំពុន, ខណ្ឌ មានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
bmimfi@borribo.com.kh
023 222 119, 023 222 090,087 838 688, 087 818 286

ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.