បណ្តាញទូទាត់របៀបបង់ប្រាក់តាមក្រុមហ៊ុន WING
  • ប្រភេទវិក្កយបត្រកូដ : ៨២២២ (ដុល្លារអាមេរិក) 
  • លេខសម្គាល់អតិថិជន # (០៦ ខ្ទង់)
  • កម្រៃសេវា $ ០.៥ ក្នុងមួយដង

...

​     ភាពងាយ​ស្រួល​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​លោក​អ្នក​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​គណនីយ​របស់​ ធនាគារ​កម្ពុជា​សាធារណៈ លោក​អ្នក​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​វេរ​ប្រាក់​មក​កាន់​គ្រឹះស្ថាន​ មីក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ​ បរិបូរណ៍ តាម​រយៈ ធនាគារ​កម្ពុជា​សាធារណៈ លោក​អ្នក​គ្រាន់តែ​មាន​គណនីយរបស់​ ធនាគារ​កម្ពុជា​សាធារណៈ រួច​ផ្ញើរ​មកកាន់​លេខ ០១០-០២-១០-០៨៨៦៦-០ លោក​អ្នក​និង​មិន​ចំណាយសេវា​អ្វី​ទៀត​ទេ​

របៀបបង់ប្រាក់តាមរយៈធនាគា
 កម្ពុជាសាធារណៈ
  • ប្រភេទវិក្កយបត្រកូដ : ០១០-០២-១០-០៨៨៦៦-០ (ដុល្លារអាមេរិក) ...
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.