បណ្តុះវិន័យឥណទាន
image
នៅថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍  ភីអិលស៊ី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកផ្នែកមន្រ្តីឥណទាន ស្តីពីការ "បណ្តុះវិន័យឥណទាន"  បង្រៀនដោយលោក មាង សុវណ្ណ មានតួនាទីជា នាយករងគ្រប់គ្រងទូទៅ ។  វគ្គសិក្សានេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីពង្រឹងនូវចំណេះដឹង និងចំណេះជំនាញរបស់មន្ត្រីឥណទាន  អោយកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀត។