ការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី
image

ថ្ងៃសុក្រ  ទី ០១ ខែ កក្កដា  ឆ្នាំ ២០២២ នៅការិយាល័យកណ្តាល  នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  បរិបូរណ៍  ភីអិលស៊ី បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយដល់បុគ្គលិកផ្នែកមន្ត្រីឥណទាន  ស្តីពី ការវាយតម្លៃប្រាក់កម្ចី ដោយមានការបង្ហាត់បង្ហាញដោយផ្ទាល់ពីលោកគ្រូ មាង សុវណ្ណ ជានាយករង គ្រប់គ្រងទូទៅ។  ក្នុងវគ្គសិក្សានេះដែរគឺដេីម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិក អោយកាន់តែប្រសេីរឡេីងថែមមួយកម្រិតទៀត  និងជាពិសេសដេីម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹងពួកគាត់អោយសមស្របទៅតាមសម័យកាល  និងកាលៈទេសៈ។