យុទ្ធសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល
image

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា  ឆ្នាំ ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍  ភីអិលស៊ី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកផ្នែកមន្រ្តីឥណទាន ស្តីពី  "យុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបំណុល" 

បង្រៀនដោយលោក មាង សុវណ្ណ នាយករងគ្រប់គ្រងទូទៅ និងលោក ឈី ឌីណា ជាអនុប្រធានដោះស្រាយបំណុល។   វគ្គសិក្សានេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងនូវចំណេះដឹង នឹងចំណេះជំនាញរបស់មន្ត្រីឥណទាន នឹងមន្រ្តីដោះស្រាយបំណុល អោយកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀត។