សាខា ដូនពេញ

 ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ ០៨៧ ៨១ ៨២ ១៥

 អ៊ីម៉ែលៈ bmimfi@borribo.com.kh

 អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ ៣៧-៣៨អឺសេរ៉ូ, ផ្លូវលេខ១០៨ , សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, រាជធានី ភ្នំពេញ

View BORRIBO Microfinace Institution PLC in a larger map
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.