ផលិតផល​​ និង សេវាកម្ម

   ឥណទានខ្នាត​តូច​បំផុត ​គឺជាឥណទាន​សម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្ម ឬ ទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ៕លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ឥណទាន 
 • រូបិយប័ណ្ណ         ​ :   ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ទំហំប្រាក់កម្ចី     :   ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ រហូត​ដល់ ១,៥០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់   :   ទាបសមរម្យ
 • រយៈពេលកម្ចី     :   ចាប់ពី ០៦ខែ រហូតដល់ ១៨ ខែ
 • របៀបសង         :   រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេរជារៀងរាល់ខែ  ...

   ឥណទានខ្នាតតូច​ គឺជាការផ្តល់ជូនអតិថិជនគោលដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាដើមទុនក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតតូច និង បង្កើតប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនកាន់តែប្រសើរឡើង៕លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ឥណទាន
 • រូបិយប័ណ្ណ         ​:    ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ទំហំប្រាក់កម្ចី    :   ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ រហូត​ដល់ ៦,០០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់   :   ទាបសមរម្យ
 • រយៈពេលកម្ចី     :   ចាប់ពី ០៦ខែ រហូតដល់ ៦០ ខែ
 • របៀបសង         :  មាន​ច្រើនជម្រើសទៅតាមការចរចារ...

 ឥណទានក្រុម​សាមគ្គី គឺតម្រូវឲ្យមានសមាជិកគ្រួសារចាប់ពីពីរគ្រួសារឡើងទៅ​ ។ ឥណទាន​នេះផ្តល់ជូនអតិថិជនគោលដៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាដើមទុនក្នុងការប្រកបមុខរបរ និង ជួយបង្កើតប្រាក់ចំណូលដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនកាន់តែប្រសើរឡើង៕


លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ឥណទាន
 • រូបិយប័ណ្ណ         : ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ទំហំប្រាក់កម្ចី   : ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ រហូត​ដល់ ៥០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់  : ទាបសមរម្យ
 • រយៈពេលកម្ចី    : ចាប់ពី ០៦ខែ រហូត​ដល់ ១២ ខែ
 • របៀបសង        : រំលស់ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ...

   ឥណទានប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​ គឺជាឥណទាន​សម្រាប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនក្នុងគោលបំណងទៅលើការទិញជាសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន៕  លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ឥណទាន  
 • រូបិយប័ណ្ណ         : ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ទំហំប្រាក់កម្ចី   : ចាប់ពី ១០០ ដុល្លារ រហូត​ដល់ ២,៥០០ ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់  : ទាបសមរម្យ
 • រយៈពេលកម្ចី    : ចាប់ពី ០៦ខែ រហូតដល់ ២៤ ខែ
 • របៀបសង : រំលស់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ថេរជារៀងរាល់ខែ...
ទំព័រដើមអំពីស្ថាប័នផលិតផល​​ និង សេវាកម្មរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការងារដៃគូទំនាក់ទំនង
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  BORRIBO Microfinance Institution PLC. All rights reserved.
.